Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

Powrót do listy ekspert radzi

Wniosek powoda o podjęcie zawieszonego postępowania

Wzór wniosku powoda o zawieszenie postępowania cywilnego

WNIOSEK POWODA O PODJĘCIE ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

..………………, dnia ………………..

(miejscowość i data)

 

Do

Sądu ………………………

Wydział ……………………

w …………………………..

 

 

 

Powód: ……………………………...

zamieszkały(a) w ……………………

ul. ……………………………………

kod pocztowy………………………..

 

Pozwany: …………………………...

zamieszkały(a) w ……………………

ul. ……………………………………

kod pocztowy………………………..

 

 

Sygn. akt: …………………… 

 

 


WNIOSEK POWODA

o podjęcie zawieszonego postępowania

 

Wnoszę o podjęcie postępowania zawieszonego postanowieniem z dnia ………………

 

 

Uzasadnienie

 

Sąd Rejonowy w …….zawiesił postępowanie postanowieniem z dnia …………….. do czasu prawomocnego zakonczenia postępowania karnego przeciwko pozwanemu o przestępstwo drogowe, z którego powód wywodzi roszczenie odszkodowawcze.

 

Sąd Rejonowy w ……wyrokiem z dnia ….., sygn. akt: ….., uznał pozwanego winnym zarzucanego mu czynu i skazał go na karę …… a wyrok ten jest prawomocny.

 

W tej sytuacji wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania jest uzasadniony.

 

 

…………………………………

(własnoręczny podpis)

 

Załączniki:

1. Odpis wniosku wraz z załącznikami

 

 

Omówienie:

 

1.Zgodnie z brzmieniem art. 181 § 1 Kodeksu postąpowania cywilnego Sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek którejkolwiek ze stron:

 

1) gdy postępowanie zostało zawieszone na wniosek spadkobiercy – po złożeniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku albo po upływie terminu do  złożenia takiego oświadczenia;

 

2) w wypadku zawieszenia na wniosek obu stron albo wskutek  niestawiennictwa – nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia, jeżeli strony we wniosku o zawieszenie nie oznaczyły dłuższego terminu.

 

§2.Sąd, na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, podejmie postępowanie, o którym mowa w art.176 §2.

 

2.Podjęcie postępowania następuje na wniosek stron w tych sytuacjach, gdy jego zawieszenie nastąpiło na ich wniosek, albo jego przyczyną było niestawiennictwo stron na rozprawie.

 

3.Jeżeli postępowanie zostało zawieszone na wniosek spadkobiercy każda ze stron może zgłosić wniosek o podjęcie postępowania, gdy w wyniku złożenia określonej treści oświadczenia spadkobiercy lub niezłożenia w przewidzianym terminie okaże się, że kontynuacja postępowania jest celowa.

 

4.Jeżeli postępowanie zostało zawieszone na zgodny wniosek stron lub wskutek niestawiennictwa okres zawieszenia nie może być krótszy niż 3 miesiące.

5.W przypadku zawieszenia postępowania z urzędu z powodu nieobecności stron nie określa się czasu trwania zawieszenia, możliwość jego podjęcia istnieje po upływie 3 miesięcy od daty wydania postanowienia.

 

6.Tylko na wniosek stron podejmowane jest postępowania zawieszone w sprawac małżeńskich bez względu na to, jaka była przyczyna zawieszenia.

 

7.Jeżeli postępowanie zostało zawieszone z urzędu, jego podjęcie następuje, gdy odpadnie przyczyna zawieszenia – jednak w interesie strony może być złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania – takiej sytuacji dotyczy przedstawione powyżej 


prawo/prawo cywilne/zawieszenie postępowania/wzory umów i pism procesowych/postępowanie cywilne/wzór wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania/prawo.eu
Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego