Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

Powrót do listy ekspert radzi

Eksmisja byłego męża

Mieszkam wraz z byłym mężem w mieszkaniu, które podarowali mi rodzice jeszcze w czasie trwania małżeństwa. Były mąż nie chce się wyprowadzić, nie płaci rachunków, uważa, że ma prawo do lokalu, ponieważ jest w nim zameldowany i zainwestował w czasie trwania naszego związku w remont. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

 

 

 Mąż nie ma uprawnień do lokalu, ponieważ pochodzi z darowizny na rzecz żony, tym samym stanowi jej odrębny majątek. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 31 § 1 in fine Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

 

 

O tym, jakie przedmioty wchodzą w skład majątku osobistego każdego z małżonków rozstrzyga z kolei art. 33 pkt. 2 K.r.o. stanowiąc, iż są to m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Jeżeli zatem w umowie darowizny rodzice nie wskazali, że mieszkanie wchodzi w skład majątku małżeńskiego – prawo własności przysługuje wyłącznie Pani.

 

 

Kwestia wzajemnych rozliczeń byłych małżonków wynikających z dokonanych zmian w lokalu w trakcie trwania małżeństwa nie stanowi podstawy do zamieszkiwania w nim, a jedynie daje byłemu mężowi prawo do dochodzenia zwrotu połowy kwoty wydatkowanej z majątku wspólnego. Przesądza o tym treść  art. 45 § 1 zd. 1 K.r.o. stanowiącego, iż „każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.” Zgodnie z § 2 tego przepisu  zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

Okoliczność zameldowania również pozostaje bez wpływu na prawo do zamieszkiwania w lokalu, ponieważ meldunek służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w nim.

 

 

Były mąż miał   uprawnienie do zamieszkiwania wyłącznie w czasie trwania małżeństwa i wynikało ono z treści art. 281 zd. 1 K.r.o. stanowiącego, iż jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Utrata tego prawa następuje   po rozwodzie, dlatego w razie odmowy opuszczenia lokalu może Pani  wnieść sprawę do sądu powództwo o eksmisję i doprowadzić do przymusowego usunięcia byłego męża.

 

 

Należy mieć jednak na względzie, że obecnie były mąż ma status lokatora w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianami kodeksu cywilnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2006 r., V CSK 185/05,. OSNC 2006, nr 12, poz. 208). Powyższe oznacza, że w sprawie o eksmisję sąd będzie musiał orzec czy byłemu mężowi należy się lokal socjalny, który co do zasady przysługuje m.in. kobietom w ciąży,małoletnim, niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionym oraz sprawującym nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkujący, obłożnie chorym, emerytom i rencistom spełniającym kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, osobom posiadającym status bezrobotnego, osobom spełniającym przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

 

W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy, przy czym orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, nakazuje wstrzymanie wykonania eksmisji do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

 

Do zapewnienia lokalu socjalnego zobowiązana jest gmina, dlatego też, o ile sąd orzeknie o takim uprawnieniu eksmitowanego – do czasu zaoferowania go przez gminę eksmisja zostaje wstrzymana.  Lokal socjalny jednak nie przysługuje, jeśli lokator może zamieszkać w innym mieszkaniu niż dotychczas zajmowane.

 

W razie braku uprawnień do lokalu socjalnego nie może Pani eksmitować byłego małżonka na bruk, a komornik musi się w takiej sytuacji wstrzymać z eksmisją, dopóki nie zostanie mu wskazane  tymczasowe pomieszczenie.  Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 1046 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego, wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie.

 

 

 

Jak z powyższego wynika, w obecnym stanie prawnym obowiązek zapewnienia pomieszczenia tymczasowego ciąży w pierwszej kolejności na gminie i samym dłużniku. Jednak zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego pomieszczenie zapewnić może również wierzyciel, czyli właściciel lokalu. W praktyce przebiega to zwykle w taki sposób, że wierzyciel wynajmuje lokal o obniżonym standardzie na krótki okres, do którego komornik przeprowadza eksmisję.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianami kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.
266 ze zm.),

 

- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.),

 

- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

 

 

Orzecznictwo:

 

- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2006 r., V CSK 185/05,. OSNC 2006, nr 12, poz. 208).

 

www.prawo.eu/porada prawna, prawo mieszkaniowe, eksmisja po rozwodzie
Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego