Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

Powrót do listy ekspert radzi

Alimenty od byłego męża

W zeszłym roku rozwiodłam się a rozwód nastąpił z wyłącznej winy męża. Od tego momentu moja sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Mój mąż bardzo dobrze zarabiał, ja nie pracowałam, zajmowałam się domem. W tej chwili nie jestem w stanie się utrzymać na takim poziomie, jak w trakcie trwania małżeństwa. Czy w tej sytuacji mogę uzyskać alimenty od byłego już męża.

Wraz z orzeczeniem rozwodu więzi rodzinne między małżonkami ustają, jednak nie oznacza to wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego między takimi osobami. Kwestie te reguluje w szczególności  60 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.; dalej: k.r.o.), który stanowi, że: „Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

 

Obowiązek alimentacyjny wygasa dopiero w razie śmierci lub zawarcia nowego małżeństwa przez małżonka niewinnego, ponieważ zgodnie z brzmieniem art. 60 § 3 zd.1  tej ustawy, „Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.”.

 

 

 

Z treści przytoczonych powyżej przepisów wynika, że obowiązek ten w przypadku małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa ma zaostrzony  charakter i to zarówno ze względu na przesłankę – istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego oraz czas trwania – nie jest bowiem ograniczony terminem. Jego wygaśnięcie może nastąpić  wyłącznie wtedy, gdy małżonek niewinny zawrze nowy związek małżeński.

 

 

Zasądzenie alimentów na podstawie art. 60 § 2 k.r.o. uzależnione jest od wystąpienia przesłanek, które zostały wysłowione wprost w dyspozycji tego przepisu, a zatem są: wyłączna wina rozkładu pożycia po stronie małżonka zobowiązanego oraz spowodowanie przez rozwód istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego,  niemającego jednak cech niedostatku.

 

Należy jednak mieć na uwadze, że  sąd w ewentualnym postępowaniu będzie musiał także wziąć pod uwagę  zasady współżycia społecznego (wyrok SN o sygn. akt I CKN 498/97) i zasady słuszności (por. wyroki SN o sygn. akt III CRN 222/80 i III CKN 186/98 oraz wyrok SA w Poznaniu sygn. akt I ACa 565/09).

 

 

Może mieć zatem miejsce taka sytuacja, że choć nastąpiło orzeczenie z wyłącznej winy jednego z małżonków, oraz „istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego”, to jednak do zasądzenia alimentów nie dojdzie.

 

 

Zgodnie z art. 1441 k.r.o „Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka”.

 

Nieuwzględnienie powództwa może mieć zatem miejsce w przypadku, gdy małżonek niewinny, mimo swoich możliwości zarobkowych nie podejmuje pracy i usiłuje żyć na koszt byłego małżonka,   ze swojej winy poda w niedostatek, albo rażąco niewłaściwie postępuje wobec byłego małżonka naruszając jego dobra osobiste (por. uchwała SN o sygn. akt III CZP 131/91).

 

Należy też mieć na względzie, że prawo do alimentacji nie jest równoznaczne z tym, że małżonek niewinny ma prawo do równej stopy ze zobowiązanym, w postępowaniu należy ustalić jego usprawiedliwione potrzeby i  możliwości małżonka winnego.

 

 

 

Orzeczenie w sprawie alimentów wydane na podstawie art. 60 § 2 k.r.o. może być zmienione, oile zmienią się okoliczności faktyczne, sytuacja materialna stron.

 

Konkludując: Czytelniczce przysługuje roszczenie alimentacyjne względem byłego małżonka, o ile nie zawarła nowego małżeństwa, wykaże, że jej sytuacja materialna wskutek orzeczenia rozwodu uległa znacznemu pogorszeniu i nie występują w sprawie okoliczności, które ze względu na zasady ogólne prawa cywilnego (współżycia społecznego, słuszności) wykluczyłyby istnienie tego zobowiązania.

 

 

 

 

 

 

prawo.eu/porada prawna, alimenty, rozwód, prawo rodzinne
Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego