Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

Powrót do listy ekspert radzi

Komornik zajął alimenty

Komornik zajął mój rachunek bankowy, na który wpływają m.in. świadczenia alimentacyjne (jestem matką wychowującą samotnie dziecko), które z tego co mi wiadomo, nie podlegają egzekucji. Jak mogę je odzyskać?

Zgodnie z art. 890 Kodeksu  postępowania cywilnego (dalej K.p.c.) zajęcie wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji w sądowym postępowaniu egzekucyjnym następuje z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z rachunku. Natomiast   art. 80 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej u.p.e.a.) również w toku postępowania egzekucyjnego w administracji zajęcie wierzytelności następuje poprzez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi.   Organ egzekucyjny  zajmuje rachunek bankowy w ten sposób, że zawiadamia o nim  bank wzywając jednocześnie, aby nie dokonywał jego  dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazywał zajętą kwotę na pokrycie należności.  Bank jest zatem jedynie wykonawcą dyspozycji organu w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego .   Egzekucja pewnych składników majątkowych dłużnika podlega wyłączeniom na mocy ustawy, jednak bank nie prowadzi analizy służącej identyfikacji pochodzenia środków, kwestie te leżą w gestii komornika, nie jest też podmiotem uprawnionym do podejmowania decyzji o tym, jakie środki są należne organowi egzekucyjnemu, a jakie podlegają wyłączeniu. Czytelniczka nie powinna zatem swoich roszczeń kierować do banku a zwrócić się w tej sprawie do komornika o wyłączenie spod egzekucji świadczeń alimentacyjnych. W orzecznictwie sądowym kwestia czy organ egzekucyjny  może zająć środki wpłacone tytułem świadczeń alimentacyjnych jest dyskusyjna.  Zgodnie z jednym poglądem w momencie wpływu na ten rachunek – środki te stają sie własnością banku a posiadaczowi rachunku przysługuje jedynie roszczenie o ich wypłatę – w konsekwencji tracą swój dotychczasowy status świadczenia alimentacyjnego (por. uzasad. wyroku WSA w Krakowie z dnia 26.06.2007 r., sygn. akt: I SA/Kr 1571/06). W innych orzeczeniach można spotkać się z tezą, że  organ egzekucyjny nie powinien zatem podejmować do świadczeń powyższych czynności egzekucyjnych.  „Nie można bowiem uznać, że świadczenia, o których mowa w art. 10 § 4 ustawy egzekucyjnej, tracą swój charakter bądź podlegają egzekucji z uwagi na miejsce ich gromadzenia lub przekazywania albo odbioru przez osobę do nich uprawnioną.”  (tak WSA w Gliwicach w uzasadnieniu wyroku z dnia 28.04.2015 r., sygn. akt: I SA/Gl 698/14 ).

Czytelniczka winna zwrócić się do organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia o wyłączenie świadczeń alimentacyjnych spod egzekucji,  jeżeli wniosek nie zostanie uwzględniony - złożyć skargę na czynności komornika, istnieje również możliwość wystąpienia  do sądu z powództwem o zwolnienie tych środków spod egzekucji. 

 

 

 

prawo.eu/komornik, alimenty, porada prawna
Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego