Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

Powrót do listy ekspert radzi

Alimenty wstecz

Jestem matką samotnie wychowującą dwoje małych dzieci. Jedno z dzieci zachorowało, co wiązało się m.in. dużymi obciążeniami finansowymi, zasądzone alimenty okazały się niewystarczające. Pomagają mi rodzice, płacą m.in za mieszkanie i rehabilitację syna. Zamierzam złożyć pozew o podwyższenie alimentów, czy mogę domagać się ich ustalenia w wyższej wysokości również wstecz?

 

W udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie należałoby w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na kwestię zasadniczą w tej sprawie , tj. na przedmiot ewentualnego postępowania. Czym innym w swej konstrukcji jest żądanie  zasądzenia alimentów za okres poprzedzający wniesienie pozwu,  a czym innym powództwo o  zwrot części kosztów utrzymania dzieci. Oba te roszczenia oparte są na różnych podstawach prawnych, odmienne są też przesłanki ich dochodzenia. Kwestię związaną ze „wstecznymi” alimentami reguluje art.  137 § 2 k.r.o., a zgodnie z nim  niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.

Z kolei roszczenie o zwrot części kosztów utrzymania normuje art. 140 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że  osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem  okresowym (płatnym w ratach), w drugim ze świadczeniem jednorazowym, różne są też przesłanki, które warunkują zasadność ewentualnego powództwa.

Alimenty wstecz wchodzą w grę jedynie w dwóch sytuacjach: niezaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dzieci, albo istnienie zobowiązania zaciągniętego  przez uprawnionego względem osoby trzeciej na pokrycie tychże potrzeb.

Aktualne pozostaje przy tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie z którym dopuszczalne jest dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za okres poprzedzający wytoczenie powództwa, a w szczególności roszczeń dziecka pozamałżeńskiego względem jego ojca o zaległe świadczenia okresowe z tytułu kosztów wychowania i utrzymania w przypadku, gdy pozostały niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego względem osoby trzeciej na pokrycie tychże kosztów. Z uwagi na charakter świadczeń alimentacyjnych przeznaczonych na bieżące utrzymanie osoby uprawnionej, domaganie się ich za okres poprzedzający wytoczenie powództwa może być uzasadnione tylko wówczas, gdy pozostają z tego okresu niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego względem osoby trzeciej na pokrycie tychże potrzeb. (por. uchwale z dnia 28 września 1949 roku w sprawie o sygn. akt C 389/49 (OSN 1951/3/60 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1976 roku w sprawie o sygn. akt III CRN 88/76, (...))

 

Z opisu sprawy wynika, że potrzeby małoletnich Czytelniczka zaspakajała na bieżąco, nie zaciągając przy tym zobowiązań (np. pożyczka od rodziców  w celu pokrycia kosztów utrzymania dzieci, niespłacony kredyt, czynsz, itd).

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika ponadto, że potrzeby dzieci zostały co prawda w pełni zaspokojone, ale w dużej mierze dlatego, że to dziadkowie (rodzice Czytelniczki) łożyli na wnuki. W takiej sytuacji zasadne byłoby wystąpienie przez dziadków z roszczeniem regresowym wobec drugiego małżonka o zwrot odpowiedniej części poniesionych kosztów.

 

Z treści, jak i wykładni art. 140 § 1 krio wynika jednoznacznie, iż regres dotyczy świadczeń już spełnionych, a jego celem jest zapewnienie zwrotu dostarczonych świadczeń alimentacyjnych osobie, która w ich dostarczeniu wyręczyła zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych. Przy­kła­dowo jeżeli upraw­nio­nym jest mało­let­nie dziecko, to ali­men­tów regre­so­wych mogą żądać dziad­ko­wie od rodzi­ców dziecka.

Powództwo wymaga wykazania, że wydatki poniesione na dziecko miały na celu zaspokojenie jego „usprawiedliwionych potrzeb” – w opisanym przypadku będą to nieprzewidziane wydatki związane z chorobą syna i jego rehabilitacją.

 

 

 

prawo.eu/porada prawna/ alimenty
Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego