Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

Powrót do listy ekspert radzi

Pełnomocnictwo nieodwołalne

Na czym polega nieodwołalność pełnomocnictwa? Czy można je anulować?

Pełnomocnictwo jest stosunkiem szczególnego rodzaju, ponieważ opiera się na zaufaniu, dlatego też co do zasady może  być w każdej chwili odwołane, jednak  Kodeks cywilny w pewnych sytuacjach dopuszcza zrzeczenie się przez mocodawcę  takiego uprawnienia, o czym stanowi o tym art. 101 k.c., zgodnie z którym: 

§ 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

§ 2. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

 

O nieodowołalności pełnomocnictwa możemy zatem mówić wyłącznie wtedy, gdy odpowiednie zastrzeżenie w tym względzie zostanie poczynione w jego treści, ponadto  musi  ono pozostawać w związku ze stosunkiem prawnym, który jest jego podstawą. Wygaśnięcie tego stosunku jest zatem przyczyną wygaśnięcia pełnomocncitwa. Nieodwołalność nie może zagrozić interesom mocodawcy, naruszać zasad współżycia społecznego i prowadzić do obejścia prawa.


Uzasadnieniem dla tego rodzaju zastrzeżenia jest istnienie roszczenia, które przysługuje pełnomocnikowi w stosunku do mocodawcy a pełnomocnictwo ma służyć jego zaspokojeniu – np. nieodowołalne pełnomocnictwo do zawarcia umowy przyrzeczonej w celu realizacji umowy przedwstępnej. 

 

Niezależnie od powyższego, jak wskazuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, „zastrzeżenie na podstawie art. 101 § 1 k.c. nieodwołalności pełnomocnictwa nie wyklucza odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę z ważnych powodów” (por. : wyrok SN z dnia 24 stycznia 2008 r., I CSK 362/07).

 

W stosunkach cywilnoprawnych opartych na zaufaniu obowiązuje bowiem zasada, która umożliwia przedwczesne ich zakończenie z ważnych powodów, np. w przypadku umowy zlecenia, zgodnie z brzmieniem art. 746 § 3 k.c. nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Z kolei art. 869 § 2 k.c. regulujący status spółki cywilnej  stanowi, iż wspólnik może – z ważnych powodów – wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, nawet wtedy, gdy spółka została zawarta na czas oznaczony, przy czym zastrzeżenie przeciwne jest nieważne, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony, a zastrzeżenie przeciwne jest nieważne. Zasada powyższa znajduje również zastosowanie, choć nie jest to wysłowione wprost, w przepisie art. 101§ 1 K.c. regulującym nieodwołalność pełnomocnictwa.

 

 

Ponadto, takie pełnomocnictwo można odwołać w każdej chwili bez uzasadnienia, jeżeli czynność prawna kreująca stosunek podstawowy jest nieważna (por. wyrok SN z 15 lipca 1998 r., II CKN 832/97, OSN 1999, Nr 3, poz. 50).

 

Zrzeczenie się odwołalności pełnomocnictwa nie pozbawia mocodawcy kompetencji do dokonania czynności w nim oznaczonej w własnym imieniu – o ile oczywiście nie zastrzeżono inaczej.

 

 

prawo.eu/porada prawna/prawo cywilne/pełnomocnictwo/
Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego