Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

Powrót do listy ekspert radzi

Jak zaskarżyć odmowę wykreślenia roszczenia - skarga na orzeczenie referendarza

Nabyłam mieszkanie od dewelopera, najpierw zawarłam umowę deweloperską, w której złożyłam wniosek o zabezpieczenie moich roszczeń o wyodrębnienie lokalu a następnie umowę przyrzeczoną w formie aktu notarialnego. Teraz, już jako właściciel, złożyłam wniosek do Sądu o wykreślenie tego roszczenia, jednak został przez referendarza sądowego oddalony z tej przyczyny, że w akcie notarialnym brak mojej zgody na wykreślenie przysługującego mi roszczenia. Uważam, że to trochę nielogiczne, skoro jestem już właścicielem, to roszczenie o ustanowienie tej własności jest zbędne a moja zgoda wydaje się być oczywista. Proszę o wyjaśnienie jakie działania mogę w tej sytuacji podjąć. Problem polega na tym, że wzięłam kredyt na zakup lokalu i nie mogę ustanowić hipoteki.

Odpowiedź:

Przysługuje Pani środek zaskarżenia, jakim jest skarga na postanowienie referendarza sądowego. Wnosi się go bezpośrednio do sądu, w którym zostało wydane zaskarżone orzeczenie, a zatem w Pani sprawie jest to   wydział ksiąg wieczystych właściwego Sądu  Rejonowego.

Należy pamiętać o konieczności dochowania terminu – w tym przypadku jest to termin tygodniowy od dnia doręczenia postanowienia, proszę mieć na uwadze, że ma on charakter ustawowego, nie może być zatem ani skrócony, ani przedłużony.  Jeżeli nie działała Pani w sprawie przez profesjonalnego pełnomocnika – winna otrzymać z Sądu pouczenie o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia skargi. Należy ją należycie opłacić.

Zgodnie z art. 518 1 § 3 w zw. z art. 398 22 § 2 k.p.c. wniesienie skargi na postanowienie referendarza oddalające wniosek o wpis do księgi wieczystej, powoduje utratę mocy tego postanowienia, jeżeli natomiast referendarz sądowy wydał postanowienie o oddaleniu wniosku o wpis, postanowienie to po wniesieniu skargi traci moc (art. 398 22 § 2 k.p.c.), wobec czego sąd rozpoznając skargę działa od nowa i wydaje postanowienie rozpoznające merytorycznie wniosek, a więc oddala go, jak uczynił to referendarz albo dokonuje wpisu. Wniesienie skargi spowoduje zatem ponowne rozpoznanie Pani wniosku.

Wydaje się, że w opisanej sprawie doszło do  naruszenia art. 626 § 3 kodeksu postępowania cywilnego poprzez jego niewłaściwą wykładnię i przyjęcie, że wniosek nabywcy o wykreślenie przysługujących mu roszczeń o wyodrębnienie lokalu garażowego i przeniesienie udziału we współwłasności wymaga wyrażenia zgody tegoż  nabywcy w sytuacji, gdy roszczenie to wobec spełnienia świadczenia stało się bezprzedmiotowe. Umieszczanie zgody nabywców w akcie notarialnym wydaje się być pozbawione podstaw z uwagi na to, że  roszczenie o przeniesienie własności nie jest ograniczonym prawem rzeczowym, co do którego ustawa wymaga osobnego zrzeczenia się takiego prawa jeśli ma być ono wykreślone z księgi wieczystej. Ponadto, w obecnie obowiązującym stanie prawnym akt notarialny nie zawiera już postanowień dotyczących wniosków wieczystoksięgowych. Są one osobnymi czynnościami notarialnym, zarejestrowanymi pod osobnym numerem repertorium A. W tej sytuacji wydaje się być zbędne zamieszczanie w osobnym paragrafie umowy zgody nabywcy na wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej, jeśli wola tejże strony (w przepisanej prawem formie, lub nawet wyższej niż przepisana) daje się odczytać w paragrafie odnoszącym się do żądań zamieszczenia takiego wniosku w systemie teleinformatycznym.

Mając powyższe na uwadze  może Pani wnieść skargę, ewentualnie – przychylając się do wykładni przedstawionej z przedmiotowym postanowieniu -  ponowić wniosek dołączając do niego, zgodnie zgodę na wykreślenie roszczeń ( w formie aktu notarialnego).

Poniżej – wzór skargi na postanowienie referendarza oddalające wniosek o wykreślenie roszczenia o wyodrębnienie lokalu.

 

..................., dnia ...............................roku

 

Do

Sądu Rejonowego we .................

IV Wydziału Ksiąg Wieczystych

 

 

Nr Dz. Kw .............................

              Wnioskodawca:

                   ............................................

                            ............................................

                  

 

 

 

 

SKARGA NA ORZECZENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO

 

wnioskodawczyni na postanowienie  z dnia ..................roku, w sprawie Dz. Kw nr...................

 

 

 

Zaskarżam powyższe postanowienie, doręczone  w dniu ..........roku w całości i zarzucam mu naruszenie art. 626 § 3 kodeksu postępowania cywilnego poprzez jego niewłaściwą wykładnię i przyjęcie, że wniosek nabywcy o wykreślenie przysługujących mu roszczeń o wyodrębnienie lokalu i przeniesienie udziału w nieruchomości wspólnej  wymaga wyrażenia zgody tegoż  nabywcy w sytuacji, gdy roszczenie to wobec spełnienia świadczenia stało się bezprzedmiotowe.

 

 

Uzasadnienie

 

Postanowieniem z dnia ..........roku Sąd Rejonowy  IV Wydziału Ksiąg Wieczystych oddalił wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej nr ..........roszczenia o wyodrębnienie lokalu i przeniesienie udziału w nieruchomości wspólnej  .

 

Uzasadniając powyższe orzeczenie Sąd wskazał, iż uprawniona nie wyraziła zgody w dołączonym do wniosku akcie notarialnym na powyższe wykreślenie. Uszło jednak uwadze Sądu, że roszczenie to na moment wydania powyższego postanowienia było bezprzedmiotowe ze względu na fakt spełnienia  świadczenia przez dewelopera – lokal został bowiem wyodrębniony i wnioskująca nabyła jego własność.

Umieszczanie zgody nabywczyni w akcie notarialnym wydaje się być pozbawione podstaw z uwagi na to, że  roszczenie o przeniesienie własności nie jest ograniczonym prawem rzeczowym, co do którego ustawa wymaga osobnego zrzeczenia się takiego prawa jeśli ma być ono wykreślone z księgi wieczystej.

Ponadto, w obecnie obowiązującym stanie prawnym akt notarialny nie zawiera już postanowień dotyczących wniosków wieczystoksięgowych. Są one osobnymi czynnościami notarialnym, zarejestrowanymi pod osobnym numerem repertorium A. W tej sytuacji wydaje się być zbędne zamieszczanie w osobnym paragrafie umowy zgody nabywcy na wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej, jeśli wola tejże strony (w przepisanej prawem formie, lub nawet wyższej niż przepisana) daje się odczytać w paragrafie odnoszącym się do żądań zamieszczenia takiego wniosku w systemie teleinformatycznym.

 W tym stanie rzeczy skarga jest zasadna i konieczna.

 

W załączeniu dowód wniesienia opłaty od zażalenia.

 

prawo.eu/skarga na orzeczenie referendarza sądowego, odmowa wpisu, wykreślenie roszczenia, księga wieczysta, ustawa o księgach wieczystych i hipotece
Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego